Skip to content

Fleur Imming over de rol van woningcorporatie UWOON: ‘We kunnen en willen heel graag huizen bouwen’

ERMELO UWOON biedt huisvesting aan ruim 8.700 huishoudens in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. Nu de woningnood groter is dan ooit, is er voor de woningcorporatie een belangrijke rol weggelegd: versneld woningen toevoegen aan het huidige aanbod. Dit doet UWOON in samenwerking met gemeenten en in regionaal verband.

Een interview met Fleur Imming, directeur-bestuurder van UWOON, over de uitdagingen in de woningmarkt en het commitment van de corporatie.

In de regionale woondeal van provincies met regio’s ligt vastgelegd dat er in Ermelo vóór 2030 duizend nieuwbouwwoningen moeten komen. Daarvan zal 25 tot 30 procent sociale huur zijn. Fleur Imming: ,,We komen uit een andere tijd. Voorheen waren we als woningcorporaties voorzichtig en terughoudend met bouwen, maar nu kan ik volmondig zeggen: we kunnen en willen heel graag huizen bouwen.”

10 MILJOEN EURO

Die omslag ontstond bij het aantreden van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wet- en regelgeving werden op een aantal punten aangepast waaronder het afschaffen van de verhuurdersheffing voor corporaties per 1 januari 2023. ,,Daardoor hebben we 10 miljoen euro per jaar méér te besteden. We kunnen die investering nu dus ook aan”, vertelt Imming. ,,We hebben alleen geen eigen grond en daarom roepen we de gemeente op om samen locaties te zoeken.”

Over de woondeal
Op 30 juni 2022 heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk. Die Nationale Prestatieafspraken worden op regionaal en lokaal niveau verder uitgewerkt in 37 regionale woondeals. Minister De Jonge wil die op 1 maart 2023 rond hebben, voor de provinciale verkiezingen. In de woondeals worden wederkerige afspraken vastgelegd met provincies en gemeenten over woningbouw, het aandeel betaalbare woningen, locaties, randvoorwaarden en het oplossen van knelpunten. De deals zijn vervolgens de basis voor de prestatieafspraken die corporaties maken met gemeenten. In de woondeals moeten dus realistische plannen komen waarmee corporaties uit de voeten kunnen. Concrete aantallen sociale huurwoningen moeten worden gekoppeld aan beschikbare en mogelijk nieuwe locaties.

CREATIEF DENKEN

Het vinden van geschikte locaties is meteen ook de moeilijkheid waardoor de partijen gedwongen worden creatief te denken. ,,We kijken bijvoorbeeld naar leegstaande gebouwen of braakliggende terreinen als optie voor al dan niet tijdelijke bewoning of woningbouw. Zo hebben we in Ermelo twee locaties met flexwoningen gerealiseerd, aan de Beemdweg en de Julianalaan. Die woningen aan de Beemdweg zijn voor jongeren tot 27 jaar want zij worden onevenredig hard getroffen door de woningnood. De tijdelijke woonunits zullen er maximaal tien jaar staan.”

Er is een gillend woningtekort en het verdelen van een schaars goed is altijd ingewikkeld

GILLEND WONINGTEKORT

Imming realiseert zich dat UWOON nooit iedereen blij kan maken. ,,Er is een gillend woningtekort en het verdelen van een schaars goed is altijd ingewikkeld.” Daarom werken de corporaties samen in regioverband Huren Noord Veluwe. Wie urgent een woning nodig heeft, dient een aanvraag in bij de onafhankelijke urgentie-commissie. ,,Deze commissie weegt dagelijks af welke gevallen het meest urgent zijn. Wie een urgentie krijgt toegekend, kan vervolgens reageren op een woning naar keuze op de Noord Veluwe. Het is een misvatting dat wij bepalen waar je gaat wonen. Je moet de woning waar je op reageert vervolgens wel accepteren als hij wordt toegekend.”


 Bo de Putter – Goldfinch Fotografie

Fleur Imming wil niets weten van verdrukking op de woningmarkt door statushouders.

Statushouders die een woning nodig hebben, krijgen voorrang. Van verdrukking op de woningmarkt door statushouders wil Imming niets weten. ,,Deze mensen zijn Nederlander geworden na een hele ingewikkelde en langdurende procedure. Ze komen uit een ellendige situatie en eindelijk kunnen ze een nieuw leven opbouwen.” Corporaties krijgen vanuit de gemeente een taakstelling voor het plaatsen van statushouders. In 2022 gingen in Ermelo 13 woningen naar deze groep.

SCHEEFWONEN COMPLEX PROBLEEM

Imming spreekt van een ‘ongelofelijk complex’ probleem als ik haar vraag naar scheef wonen en doorstroming in de sociale huurmarkt. ,,Scheef wonen komt helaas voor. Wettelijk gezien hebben we geen enkele mogelijkheid om doorstroom af te dwingen. Een instrument dat we inzetten, is het toepassen van huurverhogingen op scheefwoners waarmee we een doorstroom proberen te forceren.”

Wettelijk gezien hebben we geen enkele mogelijkheid om doorstroom af te dwingen

UWOON heeft ook een pilotproject met een verhuiscoach om passend wonen (gezinnen in eengezinswoningen) te bevorderen. Imming legt uit: ,,De verhuiscoach gaat met senioren in gesprek over wat zij nodig hebben om de stap te maken naar een passende woning. In de praktijk zal dit een kleinere woning zijn met betere voorzieningen. Vaak zijn deze woningen duurzamer, waardoor de totale woonlasten van huur plus energiekosten nauwelijks hoger liggen.”

Uniek voor UWOON, zo geeft Imming aan, is het beleid om de huurprijs aan te passen aan iemands portemonnee in plaats van op de gebruikelijk kwaliteit van de woning. ,,Wij vragen niet de hoofdprijs voor onze woningen, maar 68 procent van wat de huur mag zijn.”

EERLIJKE KANS

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn ondertussen onverminderd lang. In Ermelo is de gemiddelde wachttijd bijna elf jaar. Om iedereen toch een gelijke kans te geven op een huurwoning, wordt in Ermelo 20 procent van het aanbod verloot. Bij loting maakt het niet uit hoe lang iemand staat ingeschreven zodat ook jongeren kans maken.

In Ermelo is de gemiddelde wachttijd bijna elf jaar

Ook kijkt Imming met grote interesse naar een pilot in Amsterdam waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen actieve en passieve zoekers. Actieve zoekers krijgen voorrang boven passieve zoekers die al langer staan ingeschreven. ,,We weten dat ongeveer 25 procent van de mensen die bij ons staat ingeschreven actief op zoek is. De pilot moet uitwijzen wat het effect is van het maken van onderscheid in deze groepen.”

Imming besluit: ,,Den Haag heeft ons als woningcorporaties beter gepositioneerd. Dat maakt een groot verschil. Er is veel meer daadkracht om bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort.”

Wat zeggen de cijfers? 
In het hele jaar 2022 zijn 906 woningen verhuurd in de regio Noord-Veluwe. Voor Ermelo gaat het om 202 woningen op een aantal ingeschreven woningzoekenden van 4100. Daarvan zijn in Ermelo 1048 mensen actief op zoek. De gemiddelde wachttijd voor de regio bedraagt 15,2 jaar; voor Ermelo is dat 10,9 jaar. In 2022 werden in de regio 101 woningen toegewezen aan mensen met een urgentie, waarvan 15 in Ermelo. Redenen voor de urgentie waren financieel, medisch, sociaal of sloop van je woning. Daarnaast gingen in de regio Noord-Veluwe 84 woningen naar statushouders. In Ermelo ging het om 13 woningen.

Frieda Fennell

Back To Top
Zoeken